Comissió del Programa Suport Vital Escoles

  • La Comissió del Programa SVe és l’òrgan tècnic encarregat d’elaborar els continguts de les activitats pròpies corresponents al CCR i del desenvolupament del Programa.
  • Està format per professionals qualificats en els aspectes propis de la formació de Centres Educatius i del CCR que treballin en el programa. El seu nomenament i cessament, el farà el comitè directiu.
  • El grup de treball l’encapçala un responsable/coordinador, nomenat pel CCR a proposta del Director executiu.
  • Forma part de la comissió mixta amb els tècnics responsables nomenats pel Departament d’Educació per coordinar la implantació i desenvolupament del programa.
  • Revisa el conveni de col·laboració establert amb el Departament d’acord amb els terminis de vigència.
  • Vetlla per la correcta realització dels cursos de formadors i la organització i desenvolupament dels Grups de treball de zona que es creïn en cada Centre de Recursos Pedagògics, que proposen les accions formatives de professorat (incorporació de nou professorat i/o de nous centres), participen en aquesta formació i recullen la informació sobre l’activitat dels centres educatius per a la memòria.
  • Proposa les activitats, estableix els criteris de distribució de material docent en els CRP, elabora les actes de reunions i lliura la memòria anual al CE i al Departament.
  • Estableix les línies de recerca i els treballs relacionats amb la qualitat, validació i evolució del programa, amb col·laboració de l’Àrea de Recerca.

GRUP DE TREBALL

Responsables:
Àngels Soto
Emma Vila