Organigrama

Consell català de ressuscitació: CCR

És l’òrgan representatiu de les societats científiques.
És el seu màxim òrgan decisiu.

Funcions

Té com a funcions específiques:

 • Marcar objectius i estratègies.
 • Aprovar pressupostos anuals; previstos i finals.
 • Nomenar i cessar el Director executiu.
 • Nomenar a proposta del Director executiu, els responsables de les diferents àrees.
 • Aprovar les activitats del CCR, tant formatives com acreditatives.

Composició

Un representant de cadascuna de les Societats Científiques i el Director executiu.

Director executiu

És el responsable de la execució dels acords del CCR.

Funcions

 • Presidir el Comitè de Direcció.
 • Presentar la memòria anual al CCR.
 • Presentar els pressupostos anuals per a la seva aprovació, al CCR.
 • Gestionar el pressupost anual. Disposar d’una partida per a no previstos, d’acord amb el tresorer amb una quantia màxima de 3000 euros. Els pagaments a realitzar portaran la signatura del President i del Tresorer.
 • Proposar l’estructura d’organització i els responsables de cada àrea, al CCR per a la seva aprovació.
 • Presentar les diverses activitats sota responsabilitat del CCR per a la seva aprovació.
 • Representar el CCR.

Comitè de direcció

 • Proposa i coordina les diverses activitats sota responsabilitat del CCR.
 • Estarà format pel Director executiu i els responsables de les àrees de Gestió (Secretaria tècnica, Tresoreria, Publicacions, Gestió amb ERC, etc.), Formació (Formació, Programes especials: escoles, entitats esportives, etc.) i Àrea Científica (recerca, beques, informes).
 • Una vegada nomenats els responsables de cada àrea, proposaran al comitè de direcció l’estructura i funcionament de la seva àrea.
Director Executiu Pere Subirana García
Secretària Executiva Josefina Galán Serrano
Tresorer Francesc Xavier Escalada Roig
Àrea de Gestió i Relacions Institucionals José Manuel Giraldo Sebastià
Responsable de l’Àrea de Formació Francesc Carmona Jiménez
Responsable de l’Àrea de Recerca Yolanda Díaz Buendía
Coordinador de grups de treball Abel Martínez Mejias

Àrea de Gestió

Funcions

 • Tresoreria i control pressupostari.
 • Relacions amb ERC. Publicacions.
 • Secretaria tècnica; Gestió dels certificats d’acreditació i dels registres d’activitats.

Àrea de Formació i publicacions

Funcions

 • Proposar les activitats formatives reglamentàries, d’acord amb les recomanacions del ERC i en proposa de noves no regulades.
 • Responsable dels cursos de formadors: Els organitza, imparteix i avalua.
 • Responsable de les Auditories docents, presentant un informe detallat al comitè de direcció amb menció de la proposta de resolució a adoptar.
 • Proposar les publicacions a realitzar pel CCR i els seus continguts.
 • Programes especials: formació de RCP en escoles.
 • Participació en el grup de treball dde formació del CERP.

Composició

En aquesta àrea, quedaran adscrits els diferents grups de treball (fixes o ocasionals) que es considerin necessaris.