Organigrama

Consell Català de Ressuscitació: CCR

ORGANS DE REPRESENTACIÓ I GOVERN

1.- MEMBRES DEL CCR.-

El CCR esta format, per les  Societats científiques de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balear: Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (Anestèsia), Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Medicina Familiar), Societat Catalana de Cardiologia (Cardiologia), Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (Intensius), Societat Catalana de Pediatria (Pediatria) i Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (Urgències).

2.- ÒRGANS DE GOVERN.-

L’organització té una estructura representativa i una executiva.

 • La representativa respon al paper de les Societats integrants de l’acord com a màxims responsables del CCR, garants de la unitat d’acció i facilitar i fer possible els objectius fundacionals.
 • L’executiva li correspon dur a terme les accions i propostes necessàries per tal d’aconseguir els objectius marcats pel Consell. La seva composició la forma professionals experts a proposta del Director executiu. Aquests professionals malgrat tenir la sensibilitat pròpia de la seva Especialitat/Societat i aportar-la, no hi actuen com a representants de les Societats dins del Comitè Directiu (C.D.).

     2.1.-  JUNTA DEL CONSELL CATALA DE RESSUSCITACIÓ.

 • És l’òrgan representatiu de les Societats Científiques, membres de l’Acadèmia.
 • Està compost per dos representants per cada una de les societats, però amb un sol vot.
 • També hi forma part el Director Executiu (D.E.) amb veu i sense vot.
 • Els membres del Consell no podran formar part del Comitè Directiu.

            2.1.1.- CARRÈCS.

  • PRESIDENT- rotatori per ordre predeterminat amb una durada de 2 anys.
  • VICEPRESIDENT – Serà el proper President als 2 anys, rellevant al President.
  • VOCALS – Podran tenir funcions específiques temporals o no

           2.1.2.- FUNCIONS I ATRIBUCIONS.

              2.1.2.1.- DEL PRESIDENT

  • Representar al CCR en els actes institucionals
  • Convocar al Consell 3 vegades l’any, quan així ho demani una de les Societats, quan ho consideri necessari o a petició del Director Executiu
  • Signar els convenis de col·laboració amb entitats de caràcter institucional o que per les seves característiques així es consideri.
  • Disposar de Targeta de Crèdit per a despeses pròpies de la Junta. Qualsevol despesa serà comunicada al Tresorer del Comitè Directiu (C.D.)

              2.1-2.2.- DEL VICEPRESIDENT

  • Assumirà la Presidència als 2 anys.
  • Substituir al President si és necessari o per delegació d’aquest.
  • Assumir responsabilitats específiques que és decideixin en junta.

              2.1.2.3.- DE LA JUNTA DEL CONSELL

  • Definir els objectius generals i estratègics.
  • Aprovar les activitats del CCR, de qualsevol tipus, sempre que aquetes comportin l’acreditació del CCR.
  • Aprovar, si s’escau, els pressupostos anuals presentats pel Director Executiu.
  • Aprovar, si s’escau, despeses imprevistes o no pressupostades, sempre que la quantia sobrepassi la del capítol d’imprevistos present al pressupost aprovat, a proposta del Director Executiu.
  • Aprovar la Memòria anual d’activitats i econòmica.
  • Nomenar i cessar al Director Executiu.
  • Nomenar i cessar a proposta del Director Executiu als membres del comitè de direcció.
  • Nomenar als membres representants de les societats pel Jurat dels premis i beques.
  • Resoldre possibles discrepàncies o conflictes que puguin presentar-se.
  • Decidir, a la vista de l’estat de comptes anual, a que és destinen els superàvits si son presents.

     2.2.- COMITÈ DE DIRECCIÓ.-

           FUNCIONS I ATRIBUCIONS. 

               2.2.1.- DEL DIRECTOR EXECUTIU. 

 • Presidir el Comitè de direcció.
 • Presentar a la Junta per la seva aprovació la Memòria anual d’activitats i econòmica.
 • Presentar a la Junta per la seva aprovació els pressupostos anuals previstos.
 • Presentar a la Junta, per la seva aprovació, les despeses no pressupostades superiors a les reflectides en el capítol d’ imprevistos del pressupost anual.
 • Fer les propostes necessàries que puguin modificar objectius i/o estratègies prèviament aprovats o qualsevol altre que impliqui el reconeixement explícit del CCR.
 • Disposar de targeta de crèdit per les despeses de representació.
 • Signar els convenis de col·laboració, però de tipus diferents als propis del President.
 • Acompanyar al President en els actes que és consideri.

2.2.2.- Del Comitè Directiu.-

                       Pendents de la proposta del D. E.

Director Executiu Pere Subirana García
Secretària Executiva Josefina Galán Serrano
Tresorer Abel Martínez Mejias
Àrea de Gestió i Relacions Institucionals José Manuel Giraldo Sebastià
Responsable de l’Àrea de Formació Francesc Carmona Jiménez
Responsable de l’Àrea de Recerca Yolanda Díaz Buendía
Coordinador de grups de treball Abel Martínez Mejias
Vocal Lorena Molina Raya