Organigrama

Consell Català de Ressuscitació: CCR

ORGANS DE REPRESENTACIÓ I GOVERN

1.- MEMBRES DEL CCR.-

El CCR esta format, per les  Societats científiques de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balear: Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (Anestèsia), Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Medicina Familiar), Societat Catalana de Cardiologia (Cardiologia), Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (Intensius), Societat Catalana de Pediatria (Pediatria) i Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (Urgències).

2.- ÒRGANS DE GOVERN.-

L’organització té una estructura representativa.

 • La representativa respon al paper de les Societats integrants de l’acord com a màxims responsables del CCR, garants de la unitat d’acció i facilitar i fer possible els objectius fundacionals.

     2.1.-  JUNTA DEL CONSELL CATALA DE RESSUSCITACIÓ.

 • És l’òrgan representatiu de les Societats Científiques, membres de l’Acadèmia.
 • Està compost per dos representants per cada una de les societats, però amb un sol vot.

CARRÈCS.

  • PRESIDENT- rotatori per ordre predeterminat amb una durada de 2 anys.
  • VICEPRESIDENT – Serà el proper President als 2 anys, rellevant al President.
  • VOCALS – Podran tenir funcions específiques temporals o no

           2.1.2.- FUNCIONS I ATRIBUCIONS.

              2.1.2.1.- DEL PRESIDENT

  • Representar al CCR en els actes institucionals
  • Convocar al Consell 3 vegades l’any, quan així ho demani una de les Societats, quan ho consideri necessari o a petició del Director Executiu
  • Signar els convenis de col·laboració amb entitats de caràcter institucional o que per les seves característiques així es consideri.
  • Disposar de Targeta de Crèdit per a despeses pròpies de la Junta.

              2.1-2.2.- DEL VICEPRESIDENT

  • Assumirà la Presidència als 2 anys.
  • Substituir al President si és necessari o per delegació d’aquest.
  • Assumir responsabilitats específiques que és decideixin en junta.

              2.1.2.3.- DE LA JUNTA DEL CONSELL

  • Definir els objectius generals i estratègics.
  • Aprovar les activitats del CCR, de qualsevol tipus, sempre que aquetes comportin l’acreditació del CCR.
  • Aprovar, si s’escau, els pressupostos anuals presentats pel Director Executiu.
  • Aprovar, si s’escau, despeses imprevistes o no pressupostades, sempre que la quantia sobrepassi la del capítol d’imprevistos present al pressupost aprovat, a proposta del Director Executiu.
  • Aprovar la Memòria anual d’activitats i econòmica.
  • Nomenar i cessar al Director Executiu.
  • Nomenar i cessar a proposta del Director Executiu als membres del comitè de direcció.
  • Nomenar als membres representants de les societats pel Jurat dels premis i beques.
  • Resoldre possibles discrepàncies o conflictes que puguin presentar-se.
  • Decidir, a la vista de l’estat de comptes anual, a que és destinen els superàvits si son presents.