Organigrama

Consell Català de Ressuscitació: CCR

ORGANS DE REPRESENTACIÓ I GOVERN

1.- MEMBRES DEL CCR.-

El CCR esta format, per les  Societats científiques de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balear: Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (Anestèsia), Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Medicina Familiar), Societat Catalana de Cardiologia (Cardiologia), Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (Intensius), Societat Catalana de Pediatria (Pediatria) i Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (Urgències).

2.- ÒRGANS DE GOVERN.-

L’organització té una estructura representativa i una executiva.

 • La representativa respon al paper de les Societats integrants de l’acord com a màxims responsables del CCR, garants de la unitat d’acció i facilitar i fer possible els objectius fundacionals.
 • L’executiva li correspon dur a terme les accions i propostes necessàries per tal d’aconseguir els objectius marcats pel Consell. La seva composició la forma professionals experts a proposta del Director executiu. Aquests professionals malgrat tenir la sensibilitat pròpia de la seva Especialitat/Societat i aportar-la, no hi actuen com a representants de les Societats dins del Comitè Directiu (C.D.).

     2.1.-  JUNTA DEL CONSELL CATALA DE RESSUSCITACIÓ.

 • És l’òrgan representatiu de les Societats Científiques, membres de l’Acadèmia.
 • Està compost per dos representants per cada una de les societats, però amb un sol vot.
 • També hi forma part el Director Executiu (D.E.) amb veu i sense vot.
 • Els membres del Consell no podran formar part del Comitè Directiu.

            2.1.1.- CARRÈCS.

  • PRESIDENT- rotatori per ordre predeterminat amb una durada de 2 anys.
  • VICEPRESIDENT – Serà el proper President als 2 anys, rellevant al President.
  • VOCALS – Podran tenir funcions específiques temporals o no

           2.1.2.- FUNCIONS I ATRIBUCIONS.

              2.1.2.1.- DEL PRESIDENT

  • Representar al CCR en els actes institucionals
  • Convocar al Consell 3 vegades l’any, quan així ho demani una de les Societats, quan ho consideri necessari o a petició del Director Executiu
  • Signar els convenis de col·laboració amb entitats de caràcter institucional o que per les seves característiques així es consideri.
  • Disposar de Targeta de Crèdit per a despeses pròpies de la Junta. Qualsevol despesa serà comunicada al Tresorer del Comitè Directiu (C.D.)

              2.1-2.2.- DEL VICEPRESIDENT

  • Assumirà la Presidència als 2 anys.
  • Substituir al President si és necessari o per delegació d’aquest.
  • Assumir responsabilitats específiques que és decideixin en junta.

              2.1.2.3.- DE LA JUNTA DEL CONSELL

  • Definir els objectius generals i estratègics.
  • Aprovar les activitats del CCR, de qualsevol tipus, sempre que aquetes comportin l’acreditació del CCR.
  • Aprovar, si s’escau, els pressupostos anuals presentats pel Director Executiu.
  • Aprovar, si s’escau, despeses imprevistes o no pressupostades, sempre que la quantia sobrepassi la del capítol d’imprevistos present al pressupost aprovat, a proposta del Director Executiu.
  • Aprovar la Memòria anual d’activitats i econòmica.
  • Nomenar i cessar al Director Executiu.
  • Nomenar i cessar a proposta del Director Executiu als membres del comitè de direcció.
  • Nomenar als membres representants de les societats pel Jurat dels premis i beques.
  • Resoldre possibles discrepàncies o conflictes que puguin presentar-se.
  • Decidir, a la vista de l’estat de comptes anual, a que és destinen els superàvits si son presents.

     2.2.- COMITÈ DE DIRECCIÓ.-

           FUNCIONS I ATRIBUCIONS. 

               2.2.1.- DEL DIRECTOR EXECUTIU. 

 • Presidir el Comitè de direcció.
 • Presentar a la Junta per la seva aprovació la Memòria anual d’activitats i econòmica.
 • Presentar a la Junta per la seva aprovació els pressupostos anuals previstos.
 • Presentar a la Junta, per la seva aprovació, les despeses no pressupostades superiors a les reflectides en el capítol d’ imprevistos del pressupost anual.
 • Fer les propostes necessàries que puguin modificar objectius i/o estratègies prèviament aprovats o qualsevol altre que impliqui el reconeixement explícit del CCR.
 • Disposar de targeta de crèdit per les despeses de representació.
 • Signar els convenis de col·laboració, però de tipus diferents als propis del President.
 • Acompanyar al President en els actes que és consideri.

2.2.2.- Del Comitè Directiu.-

                       Pendents de la proposta del D. E.

Director Executiu Pere Subirana García
Secretària Executiva Josefina Galán Serrano
Tresorer Abel Martínez Mejias
Àrea de Gestió i Relacions Institucionals José Manuel Giraldo Sebastià
Responsable de l’Àrea de Formació Francesc Carmona Jiménez
Responsable de l’Àrea de Recerca Yolanda Díaz Buendía
Coordinador de grups de treball Abel Martínez Mejias