Requisits per ser candidats a instructor

Introducció.

És voluntat de totes les societats que formen del CCR difondre el suport vital  a Catalunya. Per aquest motiu, i per tal que aquesta difusió sigui homogènia i de qualitat, el CCR va acordar seguir els principis docents de l’European Resuscitation Council, societat que lidera la investigació, el maneig i l’ensenyament en tot allò referent a l’aturada cardíaca. Aquesta voluntat es va ratificar quan el Consejo Español de RCP (CERCP), del que el CCR és membre, va iniciar un procés d’homologació pel qual els instructors de les societats que conformen el CERCP podien esdevenir instructors de l’ERC un cop auditada la societat i feta una jornada d’homologació pels instructors candidats1. El CERCP, a partir dels pactes amb l’ERC el 2017, va acordar que cada una de les entitats dels CERCP s’adherissin al programa d’homologació en funció de les seves possibilitats i la seva voluntat. Des del primer moment el CCR va apostar per a la homologació, sent la primera entitat del CERCP en homologar els seus instructors amb l’ERC i la pionera en la organització de cursos d’instructors amb metodologia i certificació ERC a Espanya.

 

El CCR, per tal de poder arribar a tot el territori català, disposa d’una estructura de coordinació territorial. Actualment aquestes delegacions estan a Lleida, Alt Urgell-Andorra, Cerdanya oriental, Girona i comarques, Barcelonès Nord i Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Bages, Anoia, Costa de Ponent, Barcelona Ciutat, Garraf-Penedès, Tarragona-Reus i Tortosa-Terres de l’Ebre. Per contactar amb el/la coordinador/a territorial cal enviar la petició de contacte a secretariaccr@academia.cat que ho reenviarà a qui correspongui.

 

Actualment el CCR disposa de més de 1500 instructors en suport vital (SV) en les diverses modalitats:

 1. SVB i Desfibril·lació Externa automàtica (SVB-DEA)
 2. Suport Vital Immediat i Avançat en adult i en pediatria (SVI, SVA, SVIP i SVAP)
 3. SVI per a Tècnics d’Emergències Sanitàries
 4. Suport Vital Avançat en Trauma (SVAT)

Les dues primeres modalitat tenen certificació ERC.

 

Un dels objectius del CCR és la formació d’instructors en suport vital per realitzar activitats docents allà on es consideri que sigui necessari a partir del nombre d’instructors actuals i d’acord amb les necessitats de formació que es van detectant o sol·licitant en el territori o per part d’entitats docents. Pel que fa el CCR es disposa que cada instructor ha de pertànyer a una estructura docent que garanteixi la qualitat de la formació (material, estructura administrativa,…). Per tant, l’ensenyament de tots els nivells de SV ha d’estar lligat a una estructura docent.

 

Els  cursos de formadors, en els seus diversos nivells, tenen una estructura i requisits diferents. Deixant a banda els cursos d’instructors de SVAT i el d’instructors SVI-TES en l’actualitat sols hi ha dues modalitats

 • Cursos d’instructors de SVB-DEA (BIC)
 • Curs Genèric d’Instructors (Generic Instructor Course-GIC) per al Suport Vital Immediat i Avançat adult i pediàtric (s’inclou també l’European Trauma Course encara que a dia d’avui té poca implantació a Catalunya)

 

I. Requisits generals per ser Candidat a Instructor en Suport Vital.

 1. Ser soci de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut directament o a través de les seves Filials, demanant pertànyer al CCR2 i -en el cas que l’interessat ho consideri oportú- d’alguna de les societats que formen el CCR: SC Medicina intensiva, SC d’Anestèsia i Reanimació, SC de Cardiologia, SC Medicina d’Urgències i Emergències, SC Pediatria, SC Medicina familiar i comunitària. Per ser soci de l’Acadèmia cal escollir alguna de les seves modalitats. El CCR podrà excloure d’aquesta adscripció altres col·lectius no sanitaris com mestres o relacionats amb protecció civil o seguretat (bombers, cossos de seguretat, etc.).
 2. Per als cursos de nivell immediat o avançat adult o pediàtric, cal tenir una activitat docent i professional relacionada amb les situacions de risc vital en cas del SVA/SVAP, o de contacte amb pacients que poden empitjorar en el cas de l’SVI/SVIP.
 3. Presentar la documentació en la convocatòria que s’anunciï a la Web del CCR.

 

II. Requisits específics per ser Candidat a Instructor en Suport Vital.

 

 • Per poder participar en un curs d’Instructors de SVB+DEA cal disposar d’un certificat vigent que confirmi que l’alumne ha superat el curs de SVB+DEA.
 • Un cop aprovat el curs d’instructors en SVB+DEA s’obté el certificat de Candidat a Instructor. Serà després de realitzar les pràctiques recomanades en el curs d’instructors (un mínim de dues) amb un Instructor Sènior assolint-se així el certificat d’Instructor (Full Instructor per l’ERC). Aquestes pràctiques han de ser certificades mitjançant el llibre de l’instructor i ratificades pel Director del Curs a la web del CCR / COSY.
 • Per poder participar a un curs Genèric d’Instructors (GIC) cal disposar d’un certificat vigent que confirmi que el candidat ha superat el curs al que opta a ser instructor (SVI, SVA, ETC, SVIP, SVAP) i ha assolit la qualificació de Potencial Instructor (Instructor Potential) per l’ERC.
 • Un cop aprovat el curs GIC s’obté el certificat de Candidat a Instructor. Serà després de realitzar un mínim de dues pràctiques en cursos amb un Instructor Sènior que s’assoleix el certificat d’Instructor (Full Instructor per l’ERC). Aquestes pràctiques han de ser certificades mitjançant el llibre de l’instructor i ratificades pel Director del Curs a la web del CCR / COSY

(Nota: pel que fa al personal no mèdic que sigui instructor de SVB-DEA, aquesta certificació com instructor no substitueix la obligatorietat de seva inscripció al registre de l’àrea privada de centres del Departament de Salut:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/professions_sanitaries/practica_professional/dea/)

 

 1. Convalidació:

Els certificats d’altres entitats formadores del CERCP seran convalidats directament si aquestes entitats han introduït al candidat a la llista de Candidats a Instructor (CI) de l’ERC. Aquest punt es comprovarà en el COSY (pàgina oficial de l’ERC).

El candidat enviarà la documentació i les dades del sol·licitant a la secretaria juntament amb la documentació d’haver efectuat els cursos tutelats emesos pel tutor.

L’instructor candidat a convalidació podria haver de participar en una sessió específica per conèixer les característiques organitzatives i circuits del CCR. El CCR pot convalidar la sessió de convalidació per les pràctiques tutoritzades.

(Els certificats d’altres entitats formadores del CERCP seran convalidats directament si aquestes entitats han introduït al candidat a la llista de Candidats a Instructor (CI) de l’ERC. Aquest punt es comprovarà en el COSY.)

 1. Re certificació Instructors: Quan l’instructor no faci dos cursos en un període de tres, assistir com a mínim cada 3 anys a un Dia de l’instructor i cada Instructor ha de ser avaluar pel Director de curs ( present en el curs) cada sis anys. Passarà a ser novament Candidat a Instructor, havent de tornar a fer un nou 2 cursos tutoritzats.

 

 1. IV) Funcions dels formadors en SV.

 

 1. Els instructors:
 • Imparteixen les classes teòriques i pràctiques dels cursos de SV.

 

 1. Els directors:
 • Són els responsables de l’organització, desenvolupament i certificació i gestió administrativa dels cursos de SV d’acord amb els criteris de qualitat establerts pel CCR
 • Són els responsables de la certificació dels alumnes que han superat un curs
 • Són els responsables de l’actuació dels instructors i de la qualitat dels cursos
 • Com també són instructors poden impartir cursos
 • Podran ser tutors de cursos un cop adquirida aquesta condició

 

 

Amb aquesta normativa el CCR/ERC assegura un nombre d’instructors en SV amb formació homogènia, un circuit que facilita la gestió de cursos i les certificacions, unes pautes que garanteixin la qualitat formativa i un sistema de formació amb continguts i metodologia estandarditzades.

 

 

Març 2019

 

1 Terminologia ERC relacionada amb les certificacions

 • Instructor potencial: proposat per ser instructor
 • Candidat a Instructor: haver fet el curs d’instructors, però pendent de fer pràctiques tutoritzades
 • Instructor de cursos SVB-DEA, GIC
 • Candidat a Director de cursos

 

 • Instructor training: formador d’instructors
 • Candidat a Director de Cursos d’instructors
 • Director de cursos d’instructors

 

2 Informació de condicions per ser soci:

El CCR no te quota pròpia. Si es vol pertànyer a alguna de les societats que formen el CCR cada societat te la seva quota.