Acords de societats

A Barcelona, a 16 de Setembre de 2003

Acadèmia de Ciències Mediques de Catalunya i Balears 

Reunits

Dr. Carlos Hervas Puyal, President i Dr. Jorge Castillo Monsegur representant de la Societat Catalana de Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.

Dr. Pilar Tornos Mas, President i Dr. Josep Masip Utset, Secretari de la Societat Catalana de Cardiologia i representant de la mateixa.

Dr. Manuel Chanovas Borras, President i representant de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Associació Catalana de Medicina d’Emergències (SEMES Catalunya).

Dr. Ramon Morera Castells, President i Dr. Josep Mª Pepio Vilaubi representant de la Societat Catalana de Medicina de Familiar Comunitària.

Dr. Salvador Armengol Saez, President i Dr. Manuel Cerda Vila representant de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica.

Dr. D. Josep Mª Mauri Puig, President i Dr. Alvaro Diaz Conradi representant de la Societat Catalana de Pediatria. 

Manifesten

PRIMER: Que les sis societats signants reconeixen el seu interès en el Suport Vital, inclosa la ressuscitació cardiopulmonar, dels pacients amb aturada cardiorrespiratòria o mort sobtada.

SEGON: Que consideren important que les activitats en aquests camp de la medicina, es facin de manera coordinada a Catalunya, a fi de garantir la uniformitat i estandardització dels coneixements i de l’ensenyament, així com assegurar-ne la qualitat.

TERCER: Consideren que és necessari crear un organisme multidisciplinar, tal com s’ ha fet en altres països, per poder aconseguir els objectius enumerats a l’ apartat anterior, en el marc de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Amb aquest efecte, reconeixent-se mútuament la capacitat d’actuar:

Acorden

PRIMER: Constituir el Consell Català de Ressuscitació (CCR) amb les següents finalitats:

  • L’ensenyament del Suport Vital, inclosa la ressuscitació cardiopulmonar en tots els seus nivells, dirigit tant als professionals sanitaris com a altres professionals relacionats amb els serveis d’emergències, així com a la població en general.
  • Elaborar i difondre les recomanacions per a la pràctica de la ressuscitació cardiopulmonar d’acord amb les directrius elaborades per l’ European Resuscitation Council, amb la apropiada adaptació al nostre medi, sempre que sigui necessari i així s’acordi.
  • Promoure mesures contra la mort sobtada i accidental no sols a traves de l’ensenyament de tècniques assistèncials sinó també a través de plans de prevenció.
  • Estimular la investigació bàsica, clínica i epidemiològica a l’àrea del suport vital.
  • Cooperar amb les diferents administracions involucrades, en la implantació d’una eficaç “cadena de supervivència” en el seu àmbit.
  • Promoure la col·laboració i enteniment entre les organitzacions i col·lectius implicats en el suport vital.
  • Formar part, com membre, del “Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar” i de l’European Resuscitation Council per realitzar els fins enumerats en els punts anteriors a Catalunya i de manera coordinada amb ells.

SEGON: Acorden crear una Comissió Gestora provisional del Consell Català de Ressuscitació constituïda per un membre representant de cadascuna de las societats constituents, nomenats por las corresponents Juntes Directives, i un representant del European Resuscitation Council (Annex) amb la finalitat de:

  • Elaborar els estatuts i reglament de funcionament del CCR
  • Desenvolupar les activitats que siguin necessàries per a la realització dels fins esmentats a l’ apartat anterior durant el període constituent d’un any.

TERCER: Si durant aquests període, pels tràmits i activitats a realitzar, es produeix una despesa econòmica pressupostada i aprovada pel CCR, serà coberta a parts iguals per les Societats signats del acord.
I en prova de conformitat, signen aquests document por septuplicat, en el lloc idata a dalt indicats.

Dr. D. Carlos Hervas Puyal
President de la SCARTD
Dr. D. Pilar Tornos Mas
President de la SCC
Dr. D. Manuel Chanovas Borras
President de la SCMU i ACMES
Dr. D. Ramon Morera Castells
President de la SCMIFC
Dr. D. Salvador Armengol Saez
President de la SOCMIC
Dr. D. Josep Ma. Mauri Puig
President de la SCP

Annex

Membres de la Comissió gestora del Consell Català de Ressuscitacióen representació de les Societats constituents:

Dr. Josep Brugada Tarradellas, representant de la Societat Catalana de Cardiologia.

Dr. Jaume Fontanals Dotras , representant de la Societat Catalana d’Anestesiologia i Reanimació.

Dr. Manuel Cerda Vila, representant de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i crítica.

Dr. D. Manuel Chanovas Borras, representant de la Societat Catalana de Medicina de Emergències.

Dr. D. Alvaro Diaz Conradi, representant de la Societat Catalana de Pediatria.

Dr. FJ de Latorre Arteche, representant del ERC.

Dr. Josep Mª Pepio Vilaubi, representant de la Societat Catalana de Medicina de Familiar Comunitària.