Municipis cardioprotegits

Es considera com municipi cardioprotegit aquell que, amb el conjunt dels recursos propis i aliens
destinats a l’atenció de la mort sobtada, sigui possible que entre el reconeixement de la víctima,
l’activació de l’112 i l’ús del DEA no s’abasti un temps superior als 5 minuts des de l’inici de l’ACR.
Atès que les variables demogràfiques i territorials no permeten una acotació universal, el CCR
considera com a cardioprotegit aquell municipi en el que es doni aquesta cobertura en un
proporció de la població resident, en la globalitat dels seus nuclis habitats, superior a les 2/3
parts. Aquest criteri es fonamenta en les isòcrones des d’on estigui ubicat un DEA

Berga
30/11/2025
Suria
31/01/2025