CONSELL CATALÀ DE RESSUSCITACIÓ

QUI SOM

El mes de setembre de 2003 es va signar un acord entre les Societats científiques d’Anestèsia, de Cardiologia, de Medicina Intensiva i crítica, de Medicina Familiar i Comunitària, d’Urgències i Emergències i de Pediatria que pertanyen a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, pel qual es va constituir el Consell Català de Ressuscitació (CCR).

El CCR sorgeix amb la voluntat de ser una organització oberta a la societat, multidisciplinar pel que fa a les especialitats mèdiques i transversal quant als col·lectius professionals. Vol ser capaç d’aglutinar, d’impulsar i de col·laborar amb totes les entitats i professionals, l’àmbit d’actuació dels quals estigui total o parcialment vinculat al suport vital.

La seva finalitat, doncs, és promoure, coordinar i estandarditzar les activitats formatives, de recerca, de difusió i de bones pràctiques en suport vital i ressuscitació cardiopulmonar arreu de Catalunya. Aquesta activitat, d’incidència directa en la promoció i prevenció de la salut, es desenvolupa seguint les directrius de l’European Ressuscitation Council, organisme al qual el CCR està vinculat.

QUÈ FEM?

  1. Formació de formadors. D’acord amb les necessitats d’instructors d’una zona determinada o de determinades estructures docents de col·lectius el CCR convoca, organitza i gestiona els cursos de formadors en les diverses categories del Suport Vital. A tal efecte estableix una normativa on es regulen els criteris per ser candidat a instructors. Així mateix te cura de l’actualització dels mateixos en els canvis de guies de l’ERC.
  2. Documentació. El CCR ha efectuat la traducció al català del Manual de Ressuscitació Cardiopulmonar amb Desfibril·lació Externa Automàtica (1ª i 2ª Edició), del Manual de Suport Vital Immediat (1ª i 2ª Edició), del Resum executiu de les Guies 2010 i dels Pòsters de l’ERC. Ha col·laborat en la traducció castellana del Manual de Soporte Vital Avanzado.
  3. Grups de treball. Per tal d’aprofundir i tractar els continguts dels cursos el CCR ha organitzat 5 grups de treball a l’entorn del suport Vital. Aquests grups estableixen els continguts docents dels diversos cursos i la documentació per a la seva gestió així com els continguts de les avaluacions. Un dels grups de treball es centra en els aspectes de coneixement i recerca.
  4. Control de qüalitat dels cursos. A través de les auditories i del seguiment de cursos i de l’activitat dels instructors.
  5. Participació en organs de representació i participació. El CCR és membre de la Junta de Govern de l’Acadèmia. És membre nat del Consejo Español de Ressucitación Cardiopulmonar (CERCP) formant part de grups de treball del CERP i de l’ERC. Assessora respecte de l’activitat formadora al Departament de Salut (Pla de Malalties cardiovasculars) i l’Institut d’Estudis de la Salut. Te establerts convenis de col·laboració o acords amb diverses entitats (Institut Català de la Salut, Sistema d’Emergències Mèdiques, Creu Roja de Catalunya, etc.). Així mateix estableix convenis amb empreses i i centres que volen efectuar docència en suport vital, incorporant-les com empreses col·laboradores del CCR.
  6. Realitza la memòria anual que es presentada al Consell.