Formulari oferiment realització tutories instructors candidats

Aquest apartat està dirigit a:

 • Candidats a instructors que se ofereixen a entitats per a la realització de les tutories.
 • Directament són les entitats qui s’hauran de posar en contacte amb el Candidat, el CCR no realitza aquesta gestió

  Tipus de tutoria (obligatori)

  El vostre nom i cognoms (obligatori)

  El vostre correu electrònic (obligatori)

  He llegit i accepto la Política de Privacitat

  En virtut del disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). I a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

  Acceptant l’apartat anterior, consenteix que les seves dades personals surtin publicades en la web del CCR. L’oferta una vegada publicada caduca als 6 mesos, en el cas que es vulgui retirar abans contactar amb la secretaria. secretariaccr@academia.cat
  CANDIDATS INSCRITS