Requisits per ser candidats a instructor

Introducció.

És voluntat de totes les societats que formen del CCR difondre el suport vital a la major part del territori català. Per a això, a més de la formació de formadors, el consell Directiu ha establert diversos convenis amb entitats sanitàries per tal de promoure cursos de suport vital i millorar els circuits de la formació. D’aquesta manera s’accepta un únic model en la metodologia docent, els continguts, el material necessari per a les classes teòriques i pràctiques, les normes d’acreditació a traves de les certificacions, les auditories que es puguin efectuar per tal de garantir la màxima qualitat i homogeneïtzació en el procés de formació, etc.

El CCR, per tal de poder tenir la màxima informació i implantació en el territori, disposa de delegacions territorials que permeten fer més proper el CCR en els llocs. Actualment aquestes delegacions estan a Lleida, Alt Urgell-Andorra, Cerdanya oriental, Girona i comarques, Barcelonès Nord i Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Bages, Anoia, Costa de Ponent, Barcelona Ciutat, Garraf-Penedès, Tarragona i Tortosa-Terres de l’Ebre. Per contactar amb el delegat territorial envieu les vostres preguntes a secretariaccr@academia.cat que ho reenviarà a qui correspongui.

El CCR disposa actualment de més de 1100 instructors en suport vital (SV) en les diverses modalitats:

SVB i desfibril·lació externa automàtica (DEA)

Suport vital immediat i en pediatria (SVI/SVIP)

Suport vital avançat en adult i en pediatria (SVA/SVAP)

Suport vital avançat en trauma (SVAT)

Suport vital immediat per a Tècnic (SVI-TES)

Es ben lògic que cada instructor conegui el seu delegat-coordinador territorial i també que estigui lligat a una estructura docent ja que és la manera d’estar coordinat, de disposar de material, poder interelacionar-se amb altres instructors i estar al dia de les novetats. L’ensenyament de tots els nivells de SV ha d’estar travat a una estructura docent seguint l’exemple de com ho ha estat l’ensenyament del SVA, sobretot en l’àmbit hospitalari i del sistema d’emergències.

El CCR te per objectiu la formació d’instructors en suport vital per realitzar activitats docents allà on es consideri que sigui necessari a partir del nombre d’instructors actuals i d’acord amb les necessitats de formació que es van detectant o sol·licitant en el territori o per part d’entitats docents. El CCR convoca cursos d’instructors, valorant els requisits bàsics que ha de tenir l’aspirant i el lloc de procedència ja que, si les necessitats formatives en una determinada zona estan cobertes (tant per centres formadors com d’instructors), no sembla convenient esmerçar energies en la formació de nous instructors, tota vegada que aquests han d’efectuar un nombre de cursos per mantenir l’acreditació docent.

Per tal d’informar a possibles candidats exposem els requisits, les funcions i acreditacions i els aspectes relacionats amb la convalidació o reacreditació.

Els  cursos de formadors, en els seus diversos nivells, tenen una estructura i requisits diferents. Per tant per a formadors en SVA, SVAT i SVI en adults o en pediatria es convoquen cursos específics seleccionant-se els candidats.

Per als cursos SVA, SVAT i SVI en adults hi ha uns elements comuns i uns d’específics. A part de disposar del certificat conforme el candidat ha efectuat la formació en suport vital en el nivell corresponent, els comuns són els que s’inclouen en els punts de l’apartat I i la tutoria corresponent al nivell que s’inclou en l’apartat II del present document que és refereix a la formació dels instructors en SVB-DEA.

El CCR anomena també els directors dels cursos, segons les necessitats d’una zona i/o estructura docent.

I. Requisits per ser candidat a formador (instructors) en Suport Vital.

 1. Haver efectuat el curs acreditat de SV al que es vol ser instructor, amb la còpia del certificat del curs o de la recertificació, segons la normativa vigent i amb una antiguitat no superior 6 mesos, segons les darreres guies de European Resuscitation Council (ERC) – Consejo Espanyol de RCP (CERCP) – CCR.
 2. Ser presentats per una entitat
 3. Superar l’avaluació de qualitat de RCP.  Els candidats seran citats prèviament per avaluar la seva formació.
 4. Cada nivell de curs (SVAT, SVA, SVB-DEA, SVB, etc.) suposa una qualificació determinada: metge/sa, infermer/a o membre de un col·lectiu de primer intervinents (TTS, policies, bombers, socorristes, etc.). El de SVB en determinats plans de desenvolupament de l’ensenyament del SV el CCR promou altres candidats (ensenyants, altres llicenciats, etc.). Per als cursos de nivell immediat o avançat o pediàtric, cal tenir una activitat docent i professional relacionada amb les situacions de risc vital.
 5. Formar part d’una estructura docent i descriure-la. En cas de no sanitaris acreditar la inscripció de l’estructura docent tal com regula el DOGC 150/2012
 6. Presentar la documentació en la convocatòria que s’anunciï en la Web del CCR.
 7. En el cas de professions sanitàries  i altres col·lectius ser soci de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut directament o a través de les seves Filials i -en el cas que l’interessat ho consideri oportú- d’alguna de les societats que formen el CCR: SC Medicina intensiva, SC d’Anestèsia i reanimació, SC de Cardiologia, SC Medicina d’Urgències i Emergències, SC Pediatria, SC Medicina familiar i comunitària. Per ser soci de l’Acadèmia cal escollir alguna de les seves modalitats (soci numerari per als llicenciats o titulats superiors, soci adjunt per als diplomats, soci adherit per als tècnics o altres relacionats amb salut). El CCR podrà excloure d’aquesta adscripció altres col·lectius no sanitaris com mestres o relacionats amb protecció civil i seguretat (bombers, cossos de seguretat, etc.).

II) Acreditació docent: per obtenir el certificat i el carnet d’instructor, l’alumne, a més de superar el curs corresponent a l’acreditació docent a la que opta, ha de participar com a docent en cursos tutoritzats. El tutor haurà de lliurar l’avaluació favorable en el formulari específic que es troba al web, que l’alumne remetrà a secretaria amb la resta de documentació (màxim 6 mesos data del curs d’instructor). Les pràctiques tutoritzades s’han de realitzar posteriorment al curs d’instructors.

L’acreditació dels docents en SV te una durada de 5 anys. Serà necessària la re-certificació, en general coincidint amb les actualitzacions de les recomanacions de l’ERC.

Així mateix per mantenir la validesa de l’acreditació és imprescindible haver dirigit i/o impartit un nombre determinat de cursos en dos anys (hauran de constar en la documentació de la sol·licitud i finalització d’un curs).

III) Convalidació de titulacions de formació d’instructors obtingudes en altres societats o comunitats autònomes segons ERC o en cas d’altres  societats (AHA). (veure annex normes d’acreditació de l’ERC)  

En cada cas la documentació serà analitzada per part del Comitè executiu que farà la convalidació previ informe i resolució del grup de treball. En el cas de formació impartida per instructors AHA l’instructor candidat es compromet a formar els alumnes segons la normativa del CCR (per tant segons la norma del CERCP i de l’ERC).

1. Convalidació:

Els punts 2, 3 i 4 del punt I afecten també a les persones que han efectuat el curs d’instructor en altres comunitats autònomes, en cursos de formadors acreditats pel Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC o del CERCP o del ERC. Es necessari també la certificació de les pràctiques tutoritzades que es comenten en el punt II.

El candidat enviarà a l’atenció del Consell Català de Ressuscitació (c/Major de Can Caralleu 1-7 08017-Barcelona) la sol·licitud i la documentació (fotocòpia certificat del curs d’instructor i els altres justificants), la taxa de convalidació i les dades del sol·licitant a la secretaria juntament amb la documentació d’haver efectuat els cursos tutelats que emetrà el tutor (per a l’abonament contactar amb secretariaccr@academia.cat).

L’instructor candidat a convalidació participarà en una sessió específica per conèixer les característiques organitzatives i circuits del CCR.

La sessió de convalidació s’efectua, normalment, un cop l’any i s’anuncia a la Web del CCR. Les pràctiques tutoritzades s’han de realitzar posteriorment a la sessió de convalidació.

En situacions especials el CCR pot convalidar la sessió de convalidació per les pràctiques tutoritzades.

2. Revalidació: Quan l’instructor faci més de dos anys que no hagi fet cap curs com a docent de manera oficial (curs amb certificació generada pel CCR), la seva acreditació quedarà en suspens fins a que efectuï dues pràctiques tutoritzades per un director de cursos, abonant les taxes corresponents i ser presentat per una entitat formadora. En un període superior a cinc anys haurà de fer de nou el curs complet.

IV) Funcions dels formadors en SV.

1. Els instructors:

 • Imparteixen les classes teòriques i pràctiques dels cursos de SV.

2. Els directors:

Són els responsables de:

 • l’organització, desenvolupament i gestió administrativa dels cursos de SV d’acord amb els criteris de qualitat establerts pel CCR
 • l’acreditació dels alumnes que han superat el curs de SV
 • l’actuació dels instructors
 • poden impartir tanmateix els cursos com instructors que són
 • Poder ser delegats del CCR com auditors de cursos.

Els continguts formatius són iguals per a tots els docents. En cas dels Directors-instructors s’hi afegeixen –a través d’unes sessions- els continguts organitzatius (aspectes administratius, garantia de qualitat de cursos, material i docència, relació amb el CCR, pàgina web, etc.).

El CCR assegura, amb aquesta normativa, un cos d’instructors en SV, un circuit que facilita la sol·licitud de cursos i l’edició de certificacions, unes pautes d’acreditació que garanteixen la qualitat formativa i un sistema de formació amb:

 • Metodologia docent i d’avaluació unificada
 • Continguts propis del SV adequats a les guies
 • El maneig i la conservació del material docent i de simulació
 • Una metodologia de classes i de simulació integrada estandarditzades

Octubre 2015

* Informació de condicions per ser soci:

 • Podeu consultar la www.academia.cat i baixar la butlleta d’inscripció (com fer-se soci)
 • Hi ha tres nivells de soci amb respectives quotes
  • soci numerari: llicenciats superiors
  • soci adjunt: diplomats
  • soci adherit: tècnics