ENSENYAMENT DEL SUPORT VITAL A LES ESCOLES. PROGRAMA DEL CONSELL CATALÀ DE RESSUSCITACIÓ I DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

JUSTIFICACIÓ

El 80% de les aturades cardiorespiratòries (des d’ara PCR) són extrahospitalàries i sovint tenen lloc amb un familiar o un amic al costat. Només un 15% de les PCR extrahospitalàries reben reanimació cardiopulmonar (des d’ara RCP) per part d’algun ciutadà. Si el testimoni de l’ACR comença de seguida les maniobres de RCP, la supervivència és de 2 a 3 vegades més gran que quan no s’inicien. Una RCP realitzada correctament aconsegueix una supervivència
20 vegades més gran que quan es realitza de manera incorrecta. Aquests fets estan corroborats científicament mitjançant els estudis que es realitzen sobre les ACR. Per tant la formació de la ciutadania és una necessitat si volem assolir una millora en les taxes de
supervivència amb qualitats de les víctimes de mort sobtada i per tant la formació dels escolars, futurs ciutadans, hauria de ser un dels objectius. Des del Consell Català de Ressuscitació (CCR) ens hem compromès per a fer-ho possible.

Realitat de l’Ensenyament als centres docents.

Partim de les següents afirmacions:

 • El centre docent és el millor lloc per adquirir coneixements i habilitats perdurables
 • Els docents són els millors preparats pedagògicament per ensenyar als nens
 • Incloure la formació en el currículum escolar fa sostenible el programa ja que no depèn
  d’agents externs a la comunitat educativa per a la formació
 • La base de la tasca educativa és: FORMAR CIUTADANS PREPARATS EN COMPETÈNCIES
  BÀSIQUES ÚTILS aplicables a la VIDA DIÀRIA. Conèixer les tècniques de Suport Vital Bàsic significa conèixer com salvar vides. Aprendre és fàcil i només comporta unes poques
  hores lectives anuals

Davant d’aquestes afirmacions, considerem que la inclusió del SV a l’escola pot preparar la ciutadania per atendre l’ACR a través de la formació sistemàtica en SV en els centres educatius pot contribuir a augmentar la supervivència de les aturades cardíaques de la
nostra comunitat.

OBJECTIUS

 • Formar els docents en una metodologia didàctica “en espiral” per formar alumnes de l’àmbit escolar dels diferents cicles educatius en Suport Vital Bàsic i l’ús del desfibril·lador.
 • Potenciar i adquirir valors en tota la comunitat educativa (docents, alumnes i família)
 • Conscienciar i aprendre procediments bàsic davant de situacions d’ACR
 • Canviar el “no fer, per por de no saber”, per “fer, per ajudar”.
 • Conèixer l’aplicació del Pla Educatiu en SVB / SVB + DEA del CCR en els centres docents.
 • Adquirir coneixements i habilitats per iniciar i implantar el programa educatiu al centre educatiu
 • Dur a terme sessions a l’aula del Programa educatiu segons cicle a través de la pràctica i la transferència a l’aula dels coneixements adquirits.

ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU DEL PROGRAMA

A partir d’una proposta conjunta d’un grup de mestres i del CCR per incloure l’aprenentatge de les maniobres de RCP en el currículum escolar es va realitzar el projecte de programa que incloïa la formació “en espiral” (figura 1) a realitzar en tots els cicles de l’ensenyament obligatori (infantil, primària i secundària) entre els 3 i 15 anys. Després d’una fase pilot de sis anys el projecte va ser aprovat com a Programa pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya (DEGC), fet que ha possibilitat un creixement exponencial del programa. El suport tècnic i de material per a la implantació progressiva del programa va a càrrec del CCR.
El procés s’inicia amb una programació anual conjunta entre el DEGC i el CCR per determinar els territoris escolars1 en els què es desplegarà el programa en el següent curs escolar.
Posteriorment es convoca els directors dels centres educatius de les comarques seleccionades a una jornada informativa que organitza el Departament on se’ls exposen els objectius i metodologia del programa amb la finalitat que incloguin el programa en el seu
currículum escolar ja que, de acord amb l’organització del Departament i l’autonomia dels centres, el programa és optatiu, és a dir, ha de ser acceptat per la direcció de cada centre. Al seu torn els directors ho proposen al claustre de professors i en el termini de dos mesos han de comunicar l’acceptació del programa i la proposta de professors candidats a realitzar la formació.
Els candidats a la formació de formadors, majorment són els professors d’educació física, seran els encarregats de la implantació del programa en el seu centre. Aquesta formació dura un curs escolar i consta de 15 hores lectives (8 presencials i 7 on-line a través de la plataforma Moodel (Figura 2). L’objectiu general de la formació al professorat, és donar coneixements i habilitats per impartir i avaluar el programa en els centres educatius a través
de les següents bases:

 • Mantenir una unitat formativa
 • Rigor i qualitat docent
 • Transferència a l’aula dels coneixements apresos

La finalització de la transferència del programa a l’aula acaba amb l’enviament d’una memòria final en la qual es trasllada el treball realitzat i que serveix per a què des del CCR puguem gestionar correctament el programa i valorar les propostes de millora continuada.
Un cop implantat el programa en els centres del CRP, es constitueix un grup de treball de docents de 4-5 membres (formats i que han implantat el programa en el seu centre) que és el responsable d’ara endavant (amb el suport i control del CCR) de la gestió del programa en la seva zona, valorant la necessitat de nova formació per incorporar més professors, gestionar el material, realitzar les memòries anuals i les propostes de canvis si fos necessari (figura 2).
En el moment actual (gener de 2018) són 26 les regions educatives que incorporades al programa (figura 3) i a final del curs escolar es disposarà d’uns 1100 mestres formats que apliquessin el programa en un conjunt de 150.00 escolars (fig.4-7).
Finalment es presenten els resultats anuals al Departament d’Ensenyament per planificar correctament la propera intervenció.