Organigrama

Consell català de ressuscitació: CCR

És l’òrgan representatiu de les societats científiques.
És el seu màxim òrgan decisiu.

Funcions

Té com a funcions específiques:

 • Marcar objectius i estratègies.
 • Aprovar pressupostos anuals; previstos i finals.
 • Nomenar i cessar el Director executiu.
 • Nomenar a proposta del Director executiu, els responsables de les diferents àrees.
 • Aprovar les activitats del CCR, tant formatives com acreditatives.

Composició

Un representant de cadascuna de les Societats Científiques i el Director executiu.

Director executiu

És el responsable de la execució dels acords del CCR.

Funcions

 • Presidir el Comitè de Direcció.
 • Presentar la memòria anual al CCR.
 • Presentar els pressupostos anuals per a la seva aprovació, al CCR.
 • Gestionar el pressupost anual. Disposar d’una partida per a no previstos, d’acord amb el tresorer amb una quantia màxima de 3000 euros. Els pagaments a realitzar portaran la signatura del President i del Tresorer.
 • Proposar l’estructura d’organització i els responsables de cada àrea, al CCR per a la seva aprovació.
 • Presentar les diverses activitats sota responsabilitat del CCR per a la seva aprovació.
 • Representar el CCR.

Comitè de direcció

 • Proposa i coordina les diverses activitats sota responsabilitat del CCR.
 • Estarà format pel Director executiu i els responsables de les àrees de Gestió (Secretaria tècnica, Tresoreria, Publicacions, Gestió amb ERC, etc.), Formació (Formació, Programes especials: escoles, entitats esportives, etc.) i Àrea Científica (recerca, beques, informes).
 • Una vegada nomenats els responsables de cada àrea, proposaran al comitè de direcció l’estructura i funcionament de la seva àrea.
Director Executiu: Manel Cerdà Vila
Secretari: Francesc Carmona Jiménez
Tresorer: Pere Subirana García
Responsables de Formació: Xavier de Balanzó Fernández
Francesc Xavier Escalada Roig
Responsable de Gestió. José Manuel Giraldo Sebastià
Responsables Científics: Francisco Javier Latorre Arteche
Salvador Quintana Riera
Responsable Pediatria: Abel Martínez Mejias.

Àrea de Gestió

Funcions

 • Tresoreria i control pressupostari.
 • Relacions amb ERC. Publicacions.
 • Secretaria tècnica; Gestió dels certificats d’acreditació i dels registres d’activitats.

Àrea de Formació i publicacions

Funcions

 • Proposar les activitats formatives reglamentàries, d’acord amb les recomanacions del ERC i en proposa de noves no regulades.
 • Responsable dels cursos de formadors: Els organitza, imparteix i avalua.
 • Responsable de les Auditories docents, presentant un informe detallat al comitè de direcció amb menció de la proposta de resolució a adoptar.
 • Proposar les publicacions a realitzar pel CCR i els seus continguts.
 • Programes especials: formació de RCP en escoles.
 • Participació en el grup de treball dde formació del CERP.

Composició

En aquesta àrea, quedaran adscrits els diferents grups de treball (fixes o ocasionals) que es considerin necessaris.